جلسه دفاع رساله دکتری آقای دکتر رحمان ابراهیمی با عنوان مطالعه و ارائه دستورکار سیاست‫گذاری ملی‬ کتابخانه‌های عمومی در ایران‬

//جلسه دفاع رساله دکتری آقای دکتر رحمان ابراهیمی با عنوان مطالعه و ارائه دستورکار سیاست‫گذاری ملی‬ کتابخانه‌های عمومی در ایران‬

جلسه دفاع رساله دکتری آقای دکتر رحمان ابراهیمی با عنوان مطالعه و ارائه دستورکار سیاست‫گذاری ملی‬ کتابخانه‌های عمومی در ایران‬

جلسه دفاع رساله جناب آقای دکتر رحمان ابراهیمی به مورخ ۱۳۹۸۰۶۲۵ در دانشگاه خوارزمی برگزار شد. گروه انجمن علمی ارتقای کتابخانه‌های عمومی ایران این موفقیت را به ایشان تبریک عرض می‌کند و امیدوار هستیم در همه زمینه‌ها موفق و موید باشند. 

موضوع رساله:  مطالعه و ارائه دستورکار سیاست‫گذاری ملی کتابخانه‌های عمومی در ایران

استاد راهنما: دکتر نصرت ریاحی‌نیا

اساتید مشاور:دکتر مجید وحید، دکترسمیه‫ سادات آخشیک

 

چکیده رساله دکتر رحمان ابراهیمی

هدف: هدف از این پژوهش، مطالعه و ارائه دستورکار سیاست‫گذاری ملی کتابخانه‌‏های عمومی در ایران است.

روش‌شناسی پژوهش: این پژوهش

از نظر هدف، یک پژوهش کاربردی است که با رویکرد کیفی انجام شد. این پژوهش شامل سه بخش است. در بخش اول پژوهش به منظور بررسی سیاست‌های موجود در موضوع کتابخانه‌های عمومی از روش تاریخی و تحلیل محتوا استفا

ده شد. بخش دوم از رویکرد نظریه زمینه‌ای بهره برد و در بخش سوم پژوهش نیز جهت رسیدن به اجماع نظر متخصصان، از روش گروه‌های کانونی استفاده گردید. جامعه پژوهش شامل سه گروه بود: الف. متن اسناد، قوانین و سیاست‫ها در حوزه کتابخانه‌های عمومی مصوب نهادهای سیاست‫گذار در ایران ،که شامل ۹ سند شد. ب. خبرگان و متخصصا

ن در حوزه سیاست‫گذاری عمومی، سیاست‫گذاری فرهنگی و نیز خبرگان و متخصصان و صاحب‫نظران حوزه کتابخانه‌های عمومی. ج. اعضای نمونه پژوهشی که در بخش دوم مورد مصاحبه قرار گرفته‌اند. در خصوص نمونه‌گیری، در بخش اول پژوهش همه اسناد بررسی شده و نمونه گیری انجام نشد. در بخش دوم از روش نمونه‌گیری نظری استفاده شد که در مجموع با ۲۷ نفر مصاحبه نیمه‫ ساختاریافته انجام شد. در بخش سوم نیز از نمونه‌گیری هدفمند برای انتخاب اعضای گروه کانونی بهره گرفته شد. که در نهایت شش نفر به عنوان عضو گروه کانونی انتخاب شدند.

یافته‌ها: در بخش اول چهار موضوع اصلی به عنوان مسائلی که در آن حوزه سیاست‫گذاری شده است، شناسایی شدند: راهکارهای ترویج خواندن در کشور، مدیریت امور اداری و مالی کتابخانه‌های عمومی کشور، ساخت و توسعه کتابخانه‌های عمومی کشور، و مدیریت ارائه خدمات کتابخانه‌ای کتابخانه‏‌های عمومی کشور. همچنین از تحلیل مصاحبه‌ها، مسئله تعارض بین سیاست‫گذاری ملی و سیاست‫گذاری محلی کتابخانه‌های عمومی به عنوان مسئله اصلی کتابخانه‌های عمومی کشور استخراج گردید که مورد اجماع نظر اعضای گروه کانونی نیز قرار گرفت. همچنین ارائه راه‌حل‌های سیاستی به هیات امنای کتابخانه‌های عمومی کشور جهت ورود به دستور کار، توسط انجمن‌های علمی علم اطلاعات و دانش‫شناسی، ، به‫عنوان نظام دستورکار مطلوب ارائه گردید. در نهایت راه‌حل‌های سیاستی، با درنظر گرفتن حداقل تغییرات در وضعیت موجود، برای ارتقای برآمد

کتابخانه‫های عمومی کشور به عنوان راه‫ حل مطلوب ارائه شد. تدارک مکانیسم نظارت بر اجرای صحیح قانون تاسیس و نحوه اداره کتابخانه‏‌های عمومی توسط هیات‫امنا، اصلاح ترکیب انجمن کتابخانه‌های عمومی در شهرستان‌ها و پررنگ کردن نقش مردم در آن‌ها، واگذاری برنامه‌ریزی خدمات کتابخانه‌‏های عمومی به انجمن هر کتابخانه، حرکت نهاد متولی کتابخانه‌‏‌های عمومی از تصدی‌گری به سمت تنظیم‌گری و سیاست‌گذاری، و کاهش سیاست‌های تمرکزگرایانه در حوزه های  مختلف از جمله مجموعه‌سازی و ارائه خدمات کتابخانه‌‏ای، آموزشی، فرهنگی و اجتماعی از جمله راه‫حل‌های سیاستی برای حرکت به سوی کتابخانه عمومی برآمدمحور است.

نتیجه‌گیری: نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که کتابخانه‌های عمومی برای حفظ حیات خود در ایران نیازمند بازاندیشی در گفتمان، و بازتعریف ماموریت‌ها و خدمات، با تاکید بر کارکردهای آموزشی و اجتماعی خود هستند تا بتوانند با ارائه خدم

ات نیازمحور در کتابخانه‌های عمومی و با هدف تامین نیازهای جامعه مخاطب هر کتابخانه و توجه به فرهنگ محلی هر منطقه، به عنوان نهادی اثربخش در جامعه ایفای نقش کنند. همچنین انجمن‌های علمی علم اطلاعات و دانش ‫شناسی و  اعضای هیات امنای کتابخانه‌های عمومی کشور، به عنوان دو کنشگر موثر در فرایند دستورگذاری کتابخانه‌های عمومی، می‫تواند در عرصه اثربخشی کتابخانه‌های عمومی بر جامعه فعالیت کند. و با شروع فرایند دستورگذاری کتابخانه‌های عمومی، و جلب مشارکت سایر اعضای هیات امنای کتابخانه‌های عمومی کشور، راه‫حل‌های سیاستی ارائه شده را به تصویب نهادهای سیاست‫گذار کشور برساند تا بتواند از این طریق، آینده مطلوبی را برای کتابخانه‌های عمومی کشور رقم بزند.

کلیدواژه‌ها: تنظیم دستورکار، کتابخانه عمومی، سیاست‫گذاری ملی، ایران

۱۳۹۸-۶-۲۶ ۱۳:۲۷:۲۶ +۰۴:۳۰شهریور ۲۶ام, ۱۳۹۸|اخبار|۰ Comments

درج نظر