جلسه دفاع رساله دکتری سرکارخانم دکتر مریم امیدخدا با عنوان؛ توسعه مدل برنامه‌ریزی فعالیت‌های فرهنگی کتابخانه‌های عمومی ایران

//جلسه دفاع رساله دکتری سرکارخانم دکتر مریم امیدخدا با عنوان؛ توسعه مدل برنامه‌ریزی فعالیت‌های فرهنگی کتابخانه‌های عمومی ایران

جلسه دفاع رساله دکتری سرکارخانم دکتر مریم امیدخدا با عنوان؛ توسعه مدل برنامه‌ریزی فعالیت‌های فرهنگی کتابخانه‌های عمومی ایران

جلسه دفاع رساله سرکارخانم دکتر مریم امیدخدا به مورخ ۱۳۹۸۰۶۳۰ در دانشگاه آزاد واحد تهران شمال  برگزار شد. گروه انجمن علمی ارتقای کتابخانه‌های عمومی ایران این موفقیت را به ایشان تبریک عرض می‌کند و امیدوار هستیم در همه زمینه‌ها موفق و موید باشند. 

موضوع رساله: توسعه مدل برنامه‌ریزی فعالیت‌های فرهنگی کتابخانه‌های عمومی ایران

چکیده رساله:

هدف: هدف پژوهش حاضر ارائه مدل برنامه‌ریزی فعالیت‌های فرهنگی کتابخانه‌های عمومی ایران است.

روش شناسی: روش پژوهش حاضر ترکیبی از روش کمی (پیمایشی‌) و کیفی و از نوع کاربردی و ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه محقق ساخته میباشد. جامعه آماری مرحله اول، تعداد کل برابر۶۳۳۶ نفر کتابداران و مسئولان کتابخانه‌های عمومی بودند، برای تجزیه و تحلیل داده‌ها در این مرحله، از آزمون فریدمن برای رتبه‌بندی مولفه‌ها استفاده شد. جامعه آماری مرحله دوم، (۳۲ نفرمدیران و کارشناسان نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور) صاحب‌نظران بودند که در این مرحله تجزیه و تحلیل بر اساس تکنیک دلفی صورت گرفت و سپس جهت تایید نهایی الگوی بدست آمده از تحلیل عاملی اکتشافی و تائیدی استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از تحلیل عاملی اکتشافی در نرمافزار اس.پی.اس.اس، و جهت تحلیل تائیدی از نرمافزار آموس استفاده شد. در تحلیل عاملی اکتشافی، برای استخراج عامل‌ها از روش مؤلفه‌های اصلی با چرخش واریماکس استفاده گردید.

برای تعیین تعداد عامل‌های استخراج شده از سه شاخص استفاده شد: الف (ارزشویژه )بزرگتر از ۱ (ب‌) نسبت واریانس تبیین شده توسط عامل‌های استخراج شده و ج) نمودار ارزش‌های ویژه. پس از اجرای تحلیل عاملی اکتشافی و استخراج عامل ها، از روش تحلیل عاملی تائیدی، برای بررسی میزان مناسبت تحلیل عاملی و عامل‌های استخراج شده استفاده گردید.

یافته ها: یافته‌های حاصله از تکنیک دلفی نشان داد که از میان ۲۵ گویۀ زیرمؤلفه‌های مربوط به بکارگیری دربرنامه‌ریزی فعالیت‌های فرهنگی کتابخانه‌های عمومی، درصد فراوانی تجمعی چهارده گویۀ از نظر تصمیمگیران و صاحب‌نظران موردمطالعه در پانل دلفی بیشتر از۷۰ درصد بوده است. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی، مولفه‌های برنامه‌ریزی را در ۴ عامل خالصه نموده است. این چهار عامل که در مجموع ۶۵ %از کل تغییرپذیری گویه‌ها/مولفه‌ها را تبیین می‌نمایند. سپس با استفاده از تحلیل عاملی تائیدی، مدل نهائی با ضرایب استاندارد ساخته شد. براساس نتایج این تحلیل، مدل برازش شده مناسب بود.

نتیجه‌گیری: مدل نهائی این پژوهش شامل ۴ عامل است که عبارتند از : عامل اول یعنی “بررسی اهداف و شناسایی مساله”، عامل دوم یعنی”نیازسنجی”، عامل سوم یعنی”تدوین استراتژی و چشم انداز”، عامل چهارم یعنی” نظارت و ارزیابی”. اصالت/ ارزش: مقاله حاضر، اولین پژوهشی است که به بررسی مولفه‌های برنامه‌ریزی و ارائه مناسب‌ترین مدل برنامه‌ریزی فعالیت‌های فرهنگی کتابخانه‌های عمومی می‌پردازد. با بهره‌گیری از راهبردهای برنامه‌ریزی می‌توان فعالیت‌های فرهنگی را به خوبی مدیریت نمود. به علت فقدان مدلی برای برنامه‌ریزی فعالیت ‌های فرهنگی کتابخانه‌های عمومی در ایران، این پژوهش با پیشنهاد مولفه‌های توافقی بین کتابداران و مسئولین کتابخانه‌‌های عمومی، همچنین صاحب‌نظران و تصمیم‌گیران آن، می‌تواند به عنوان مدلی مناسب جهت برنامه‌ریزی فعالیت‌های فرهنگی مورد استفاده قرار گیرد. بکارگیری این مدل برنامه‌ریزان و مدیران کتابخانه‌های عمومی را در تصمیم‌گیری‌های مربوط به فعالیت‌های فرهنگی یاری خواهد کرد.

کلیدواژه‌ها: مدل برنامه‌ریزی، فعالیت‌های فرهنگی، مولفه‌های برنامه‌ریزی، برنامه‌ریزی مشارکتی، برنامه ریزی منطقی، برنامه‌ریزی فرهنگی، برنام‌هریزی ترویجی، برنام‌هریزی راهبردی، کتابخانه‌های عمومی.

نحوه استناد به صفحه:

امیدخدا،‌ مریم (۱۳۹۸، ۳۰ شهریور). توسعه مدل برنامه‌ریزی فعالیت‌های فرهنگی کتابخانه‌های عمومی ایران [یادداشت وب سایت]. بازیابی شده از http://ipla.ir/?p=1723

۱۳۹۸-۷-۲ ۱۴:۱۳:۰۶ +۰۳:۳۰مهر ۲ام, ۱۳۹۸|اخبار|۰ Comments

درج نظر