آیا ماسک باعث پیشگیری کرونا ویروس می‌شود؟

///آیا ماسک باعث پیشگیری کرونا ویروس می‌شود؟

آیا ماسک باعث پیشگیری کرونا ویروس می‌شود؟

آﯾﺎ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﺧﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺎﺳﮏ ﺑﺰﻧیم؟ 

اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻋﻼﺋﻢ ﺗﻨﻔﺴﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺮﻓﻪ ﻧﺪارﻧﺪ، ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ زدن ﻣﺎﺳﮏ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻧﺪارﻧﺪ. ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﺳﮏ را ﺑﺮای اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻋﻼﺋﻢ ﮐﻮوﯾﺪ-۱۹ دارﻧﺪ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺑﯿﻤﺎراﻧﯽ ﺑﺎ ﻋﻼﺋﻤﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺮﻓﻪ و ﺗﺐ ﻣﺮاﻗﺒﺖ می ﮐﻨﻨﺪ، ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ. اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﺳﮏ ﺑﺮای ﮐﺎدر درﻣﺎﻧﯽ و اﻓﺮادی ﮐﻪ از ﮐﺴﯽ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ (در ﺧﺎﻧﻪ ﯾﺎ ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ) ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ.

ﭼﮕﻮﻧﻪ از ماسک اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ، در ﺑﯿﺎورﯾﻢ و دور ﺑﯿﺎﻧﺪازﯾﻢ؟

۱٫ ﺑﻪ ﯾﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ، ﻣﺎﺳﮏ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ، ﻣﺮاﻗﺒﯿﻦ و اﻓﺮاد دارای ﻋﻼﺋﻢ ﺗﻨﻔﺴﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺐ و ﺳﺮﻓﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.
۲٫ ﻗﺒﻞ از ﻟﻤﺲ ﻣﺎﺳﮏ، دﺳﺖﻫﺎ را ﺑﺎ ژل ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪه اﻟﮑﻠﯽ ﯾﺎ آب و ﺻﺎﺑﻮن ﺗﻤﯿﺰ ﮐﻨﯿﺪ.
۳٫ ﻣﺎﺳﮏ را ﺑﺮدارﯾﺪ و آن را از ﻧﻈﺮ ﭘﺎرﮔﯽ ﯾﺎ داﺷﺘﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﺪ.
۴٫ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻣﺎﺳﮏ را ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﺟﻬﺖ ﺑﺎﻻ ]ﺑﺮ روی ﺑﯿﻨﯽ[ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد (ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﻮار ﻓﻠﺰی ﻗﺮار دارد) را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ.
۵٫ از ﻗﺮار ﮔﯿﺮی ﻃﺮف ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺎﺳﮏ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﯿﺮون (ﻗﺴﻤﺖ رﻧﮕﯽ) اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﯿﺪ.
۶٫ ﻣﺎﺳﮏ را ﺑﺮ روی ﺻﻮرت ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﯿﺪ. ﻧﻮار ﻓﻠﺰی ﯾﺎ ﻟﺒﻪ ﺳﻔﺖ ﻣﺎﺳﮏ را ﺑﺎ اﻧﮕﺸﺘﺎن ﺧﻮد ﻣﺤﮑﻢ ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﻤﺎ ﻗﺎﻟﺐ ﺷﻮد.
۷٫ ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ ﻣﺎﺳﮏ را ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﯿﺎورﯾﺪ ﺗﺎ دﻫﺎن و ﭼﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ.
۸٫ ﺑﻌﺪ از اﺳﺘﻔﺎده، ﻣﺎﺳﮏ را در ﺑﯿﺎورﯾﺪ؛ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﺳﮏ را از ﭼﻬﺮه و ﻟﺒﺎس ﺧﻮد دور ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪاﯾﺪ ﺗﺎ از ﺗﻤﺎس ﺳﻄﻮح آﻟﻮده ﻣﺎﺳﮏ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﯿﺪ، ﺣﻠﻘﻪﻫﺎی ﻻﺳﺘﯿﮑﯽ را از ﭘﺸﺖ ﮔﻮشﻫﺎﯾﺘﺎن ﺟﺪا ﮐﻨﯿﺪ.
۹٫ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از اﺳﺘﻔﺎده، ﻣﺎﺳﮏ را در ﺳﻄﻞﻫﺎی ﺑﺴﺘﻪ ﺑﯿﺎﻧﺪازﯾﺪ.
۱۰٫ اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺖ دﺳﺖ را ﺑﻌﺪ از ﻟﻤﺲ ﯾﺎ دور اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﻣﺎﺳﮏ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ – از ژل ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪه اﻟﮑﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ در ﺻﻮرت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻟﮑﻪ، دﺳﺘﺎن ﺧﻮد را ﺑﺎ آب و ﺻﺎﺑﻮن ﺑﺸﻮﯾﯿﺪ.

روش صحیح استفاده از ماسک:

 

۱۳۹۸-۱۲-۱۵ ۱۴:۴۶:۳۰ +۰۳:۳۰اسفند ۱۲ام, ۱۳۹۸|اطلاعات کرونا ویروس|۰ Comments

درج نظر