چه مساعدتی از کتابداران در حادثه ی بلاخیز سیل بر می آید؟

//چه مساعدتی از کتابداران در حادثه ی بلاخیز سیل بر می آید؟

چه مساعدتی از کتابداران در حادثه ی بلاخیز سیل بر می آید؟

احمد شعبانی *

* عضو هیأت علمی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه اصفهان

در دگرگونی فصل نو در سال جاری ، به یک باره اقلیم خشک سرزمین ما بهره مند از بارش های بیکرانی شد که زندگی روزمره بخشی از هموطنان را تحت تأثیر قرار داد و به مرور این دگرگونی طبیعت به مصیبتی فراگیر و بالاتر از حد تصور درآمد، به قسمی که غم این رویداد یکایک احساسات هر ایرانی را متأثر ساخت و سوای خسارات مالی گسترده، جنبه های معنوی آن و نگرانی های عاطفی بلادیدگان ، چشمان اقشار علمی و فرهنگی را در هم فشرد. اینک که تا حدودی از آن لحظات پر ظلمت فاصله گرفته و به واقع جنبه های عقلی بر زمان احساس چیره شده، گام اساسی این است که باز تعریف مجددی از جنبه های اقلیمی کشور نوشته شود و در این راستا هر نهادی به فراخور ، سیاستگذاری مشخصی را با بهره مندی از فناوری های نوین در چنین مواردی به رشته ی تحریر آورد. تا بدانجا که راقم این سطور آگاهی دارد، وزارت آموزش و پرورش قصد دارد آیین نامه ای را برای دانش آموزان این مناطق به منظور چگونگی تحصیل آن ها قلمی کند و استانداری خوزستان به درستی سعی دارد برنامه ای راهبردی را با توجه به فناوری های جاری برای مردم بلا دیده ی خود تدارک ببیند، نهاد کتابخانه های عمومی کشور نیز هیأت های متفاوتی را برای مطالعه ی وضعیت منابع انسانی و سرکشی به کتابخانه های تحت پوشش خود اعزام کرده است.
در روز سه شنبه سوم اردیبهشت ماه (۱۳۹۸) که مصادف با جلسه ماهیانه انجمن ارتقای کتابخانه های عمومی ایران بود، دو نفر از اعضای اصلی به دلیل حضور در کانون حوادث در استان های گلستان و خوزستان در جمع حضور نداشتند، لیکن با مکالمه ای با یکی از عزیزان مزبور ، وقوف حاصل شد که کتابداران نیز بایستی در این خصوص چاره ای جدی اندیشیده و رویکرد قابلی اتخاذ کنند.
 
اینکه تجارب ما در این خصوص محدود است و امکانات این چند دهه ی در فضاسازی کتابخانه ها نیز بر حفاظت مواد مؤثر بوده ، یک سخن جدی است؛ و این مطلب که هم اینک نیازمند بهره جویی از امدادهای فرهنگی به مصیبت زدگان و به ویژه دانش آموزان و جماعت کم سن و سال آن نواحی می باشیم، سخن آنی دیگری است. هر چند اخبار متفاوت و عمومی گسترده ای از آن نواحی در خبرگزاری ها درج است، متأسفانه اطلاع رسانی در حوزه ی مراکز فرهنگی بسیار محدود است؛ مثلاً اطلاعات دقیقی از کتابخانه های دانشگاه آزاد اسلامی آن سامان نداریم و یا نمی دانیم چند تن از همکاران ما در آن اماکن آسیب جدی دیده اند؛ لذا این امید وجود دارد که نهادهای مستقر با تصویربرداری های صحیح و ضبط روایت های انسانی به تشریک مساعی در برآورد خسارات اهتمام ورزند، و سیاستی را در همدلی به آسیب دیدگان برای برنامه های فرهنگی در ماه های آتی اتخاذ کنند.

۱۳۹۸-۲-۱۷ ۱۴:۰۵:۳۳ +۰۴:۳۰اردیبهشت ۹ام, ۱۳۹۸|یادداشت‌ها|۰ Comments

درج نظر