انجمن علمی ارتقای کتابخانه های عمومی ایران- اعضای هیئت مدیره دوره اول
اعضای هیئت مدیره دوره اول

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۵/۲۲ | 
اعضای هیئت مدیره انجمن ارتقای کتابخانه‌های عمومی ایران
رئیس| دکتر محمد حسن‌زاده (دانشگاه تربیت مدرس)
نائب رئیس| دکتر احمد شعبانی (دانشگاه اصفهان)
خزانه‌دار| دکتر نادر نقشینه (دانشگاه تهران)
دبیر| سیامک محبوب (نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور)
عضو هیئت مدیره| دکتر محسن نوکاریزی (دانشگاه فردوسی مشهد)
عضو هیئت مدیره| دکتر منصور کوهی رستمی (دانشگاه شهید چمران اهواز)
عضو هیئت مدیره| عبدالله جعفری (نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور)
بازرس| محمدرضا شکاری (نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور)
عضو هیئت مدیره (علی‌البدل)| دکتر عاطفه زارعی (دانشگاه آزاد همدان) 
عضو هیئت مدیره (علی‌البدل)|دکتر روح‌الله منوچهری (نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور)
بازرس (علی‌البدل)|
جواد قنبری ​(نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور)
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی ارتقای کتابخانه های عمومی ایران:
http://ipla.ir/find.php?item=1.130.45.fa
برگشت به اصل مطلب