انجمن علمی ارتقای کتابخانه های عمومی ایران- کارگروه پژوهش
کارگروه پژوهش

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۶/۲۱ | 
کارگروه پژوهش با مسئولیت جناب آقای دکتر محسن نوکاریزی تشکیل گردیده است
جهت ارتباط با ایشان میتوانید از ایمیل زیر استفاده کنید
ایمیل:
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی ارتقای کتابخانه های عمومی ایران:
http://ipla.ir/find.php?item=1.136.49.fa
برگشت به اصل مطلب