انجمن علمی ارتقای کتابخانه های عمومی ایران- کارگروه آموزش و نوآوری
کارگروه آموزش ونوآوری

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۶/۲۲ | 
کارگروه آموزش و نوآوری با مسئولیت جناب آقای دکتر سیامک محبوب تشکیل گردیده است
جهت ارتباط با ایشان میتوانید از ایمیل زیر استفاده کنید
ایمیل: siamak.mahboub@gmail.com

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی ارتقای کتابخانه های عمومی ایران:
http://ipla.ir/find.php?item=1.137.50.fa
برگشت به اصل مطلب