انجمن علمی ارتقای کتابخانه های عمومی ایران- کارگروه انتشارات
کارگروه انتشارات

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۶/۲۲ | 
کارگروه انتشارات 
مسئول کارگروه: جناب آقای عبدالله جعفری
رییس اداره امور کتابخانه‌ها و فهرستنویسی، تهران، نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور
جهت ارتباط با ایشان میتوانید از ایمیل زیر استفاده کنید
ایمیل: 
abdolah.jafari@gmail.com
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی ارتقای کتابخانه های عمومی ایران:
http://ipla.ir/find.php?item=1.138.51.fa
برگشت به اصل مطلب