انجمن علمی ارتقای کتابخانه های عمومی ایران- کارگروه تضمین کیفیت
کارگروه تضمین کیفیت

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۶/۲۲ | 
کارگروه تضمین کیفیت با مسئولیت جناب آقای دکتر روح اله منوچهری تشکیل گردیده است
جهت ارتباط با ایشان میتوانید از ایمیل زیر استفاده کنید
ایمیل:
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی ارتقای کتابخانه های عمومی ایران:
http://ipla.ir/find.php?item=1.140.53.fa
برگشت به اصل مطلب