انجمن علمی ارتقای کتابخانه های عمومی ایران- اعضای هیئت مؤسس
اعضای هیئت موسس انجمن

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۵/۲۲ | 
دکتر محمد تقی ایمان
دکتر احمد به‌پژوه
دکتر محمد حسن‌زاده
دکتر زهیر حیاتی
دکتر وحید خاشعی
دکتر احمد شعبانی
دکتر حمید شهریاری
دکتر فریده عصاره
دکتر رحمت‌الله فتاحی
دکتر غلام‌رضا فدائی عراقی
علیرضا مختارپور
دکتر جعفر مهراد
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی ارتقای کتابخانه های عمومی ایران:
http://ipla.ir/find.php?item=1.56.46.fa
برگشت به اصل مطلب