درباره انجمن۱۴۰۰-۵-۹ ۰۹:۲۷:۲۵ +۰۴:۳۰

انجمن علمی ارتقاء کتابخانه‌های عمومی ایران در یازده مرداد هزار و سیصد و نود و شش توسط کمیسیون انجمن‌های علمی ایران به تایید و ثبت رسید

این انجمن با هدف گسترش، پیشبرد و ارتقای دانش تخصصی در حوزه کتابخانه‌های عمومی و توسعه کیفی متخصصان آن، همچنین بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه‌های مرتبط تشکیل شد

پس از تشکیل سلسله جلسات اعضای هیئت موسس و تدوین اساسنامه، انجمن نسبت به جذب اعضاء اقدام نمود و پس از آن مجمع عمومی در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار شد. طی این جلسه هیئت مدیره اولین دوره انجمن (۱۳۹۷-۱۴۰۰) توسط آراء اعضاء، برگزیده شدند.

اعضاء هیئت موسس
اعضاء هیئت مدیره (دوره اول)
اعضاء هیئت مدیره (دوره دوم)