هیئت موسس۱۳۹۷-۱۰-۱۵ ۱۹:۱۸:۲۸ +۰۳:۳۰
محمدتقی ایمان
محمدتقی ایماندکترای جامعه شناسی و برنامه ریزی اجتماعی
عضـو هیئـت علمـی دانـشگاه شیــراز
احمد به‌پژوه
احمد به‌پژوهدکترای آموزش کودکان استثنایی
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
محمد حسن‌زاده
محمد حسن‌زادهدکترای علم اطلاعات و دانش‌شناسی
عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
حمید حوالی شهریاری
حمید حوالی شهریاریدکترای فلسفه تطبیقی
عضو هیئت علمى مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی- سمت
زهیر حیاتی
زهیر حیاتیدکترای علم اطلاعات و دانش‌شناسی
عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز
وحید خاشعی
وحید خاشعیدکترای مدیریت بازرگانی
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
احمد شعبانی
احمد شعبانیدکترای علم اطلاعات و دانش‌شناسی
عضو هیئت علمى دانشگاه اصفهان
رحمت‌اله فتاحی
رحمت‌اله فتاحیدکترای علم اطلاعات و دانش‌شناسی
عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی
غلامرضا فدایی
غلامرضا فداییدکترای علم اطلاعات و دانش‌شناسی
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
فریده عصاره
فریده عصارهدکترای علم اطلاعات و دانش‌شناسی
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز
علیرضا مختارپور
علیرضا مختارپورکارشناسی ارشد فلسفه غرب
دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی کشور
جعفر مهراد
جعفر مهراددکترای علم اطلاعات و دانش‌شناسی
عضـو هیئـت علمـی دانـشگاه شیــراز