خانهکارگروه‌هاکارگروه رویدادهای علمی و جوائز

اهداف و مأموریت‌ها

تلاش در راستای توسعه و ترویج برنامه ها ، خدمات و فعالیت های کتابخانه های عمومی کشور با برگزاری انواع رویدادهای علمی و جوایز
• برگزاری همایش
• برگزاری نمایشگاه
• اعطای جوایز به فعالیت های کتابخانه ها در زمینه نوآوری، خلاقیت و خدمات اثربخش
• برگزاری انواع رویدادهای اثربخش مرتبط با فعالیت های کتابداران، جوامع محلی و کاربران

کارگروه رویدادهای علمی و جوائز

خانم دکتر لیلی سیفیخانم دکتر لیلی سیفیرئیس کارگروهعضو هیأت علمی دانشگاه بیرجند
خانم عاطفه وطن دوستخانم عاطفه وطن دوستعضو کارگروهکارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی
آقای محمد مومنآقای محمد مومنعضو کارگروهکارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی
خانم مرضیه جاودانیانخانم مرضیه جاودانیانعضو کارگروهکارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی
خانم فاطمه یاسیخانم فاطمه یاسیعضو کارگروهکارشناسی علم اطلاعات و دانش شناسی