خانهکارگروه‌هاکارگروه پژوهش و انتشارات

اهداف و مأموریت‌ها

بر اساس اساسنامه «انجمن علمی ارتقای کتابخانه‌های عمومی ایران»، از اهداف اصلی و رسالت‌های این انجمن انجام پژوهش‌های علمی و انتشار دانش تخصصی در حوزه کتابخانه‌های عمومی است. در این راستا، کارگروه پژوهش و انتشارات این انجمن در نظر دارد به منظور توسعه فعالیت‌های پژوهشی و کارآفرینی و نیز تجاری‌سازی پژوهش‌های کاربردی اعضای انجمن و سایر پژوهشگران این حوزه و اثرگذاری بر جامعه با انجام پژوهش‌های کاربردی ضروری به کار پژوهشی در سطح اعضا و دوستداران انجمن بپردازد. همچنین با انتشار تولیدات فاخر زمینه بسط متون در حوزه کتابخانه‌های عمومی را فراهم آورد.

اهداف این کارگروه برای این کار به شرح زیر است:
• سیاست‌گذاری و انجام پژوهش‌های کاربردی در سطح ملی و فراملی برای پاسخگویی به مشکلات کتابخانه‌های عمومی؛
• تشویق و ترغیب کتابداران کتابخانه های عمومی سراسر کشور به پژوهش و انجام پژوهش به کمک افراد مزبور؛
• ایجاد ارتباط دانشی و فنی با پژوهشگران و متخصصانی که به گونۀ مستقیم یا میان‌رشته‌ای با کتابخانـۀ عمـومی در ارتباط هستند؛
• تبلور نتابج پژوهش در فضای کتابخانه‌ها و استفاده عینی و عملی از نتایج در کار و رفع مشکلات؛
• همکاری با نهادهای اجرایی، علمی و پژوهشـی در زمینـه ارزیـابی، بـازنگری و اجـرای طـرح‌هـا و برنامه‌های مربوط به امور پژوهشی در زمینه علمی موضوع فعالیت انجمن؛
• جذب منابع مالی مکفی برای سایر فعالیت‌های پژوهشی و تأمین بخشی از هزینه‌های انجمن؛
• انتشارمتون تخصصی و علمی-پژوهشی مورد نیاز حوزه کتابخانه‌های عمومی.
با توجه به این اهداف و برای ترویج و تسهیل فراگرد پژوهش و انتشارات برای اعضای انجمن و سایر دوستداران انجمن،دو دستورالعمل پژوهش و انتشارات تدوین و تشریح شده است.

کارگروه پژوهش و انتشارات

خانم محبوبه دل پسندخانم محبوبه دل پسندعضو کارگروهکارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی
آقای دکتر داود حاصلیآقای دکتر داود حاصلیرئیس کارگروهعضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی
خانم فاطمه سلمانیخانم فاطمه سلمانیدبیر کارگروهکارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی
خانم دکتر حمیده جعفریخانم دکتر حمیده جعفریعضو کارگروهدکتری علم اطلاعات و دانش شناسی
آقای مسعود مرتضویآقای مسعود مرتضویعضو کارگروهدانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی
آقای سید حسن رضویآقای سید حسن رضویعضو کارگروهکارشناسی ارشد مدیریت
آقای دکتر سیدمهدی نارمنجیآقای دکتر سیدمهدی نارمنجیعضو کارگروهدکتری علم اطلاعات و دانش شناسی
خانم سمانه گلیخانم سمانه گلیعضو کارگروهکارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی