خانهکارگروه‌هاکارگروه آموزش، یادگیری مادام العمر و اطلاعات سلامت

اهداف و مأموریت‌ها

انجمن علمی ارتقاء کتابخانه‌های عمومی ایران با هدف گسترش، پیشبرد و ارتقای دانش تخصصی در حوزه کتابخانه‌های عمومی و توسعه کیفی متخصصان آن، همچنین بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه‌های مرتبط، تشکیل شد. بر اساس اساسنامه، یکی از وظایف اصلی این انجمن ارائه آموزش‌های مورد نیاز مرتبط با کتابخانه عمومی است. هم چنین در دنیای امروز یکی از خدمات اصلی که کتابخانه های عمومی در کشورهای پیشرفته در حال ارائه آن هستند، اطلاعات سلامت است. بنابراین این کارگروه با ماموریت آموزش و وایجاد یادگیری مادم العمر و شناسایی روش‌ها و ترویج کاربرد اطلاعات سلامت در بستر کتابخانه‌های عمومی، مسئول این مهم تعیین شده است.

از جمله اهداف کارگروه آموزش، یادگیری مادام العمرو اطلاعات سلامت می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
• ارائه انواع آموزش‌ها مبتنی بر دانش روز حوزه کتابخانه عمومی
• تعیین اولویت‌های آموزشی متناسب با نیازهای کتابداران و کتابخانه‌ها به منظور تدوین برنامه‌های آموزشی
• طراحی برنامه‌های آموزشی متناسب با اهداف، راهبردها و مسائل کتابخانه‌های عمومی
• بررسی مستمر برنامه‌های آموزشی و فراهم نمودن بازخوردهای لازم به منظور اصلاح و بازنگری آن
• شناسایی و اقدام در جهت افزایش سهم منابع اطلاعات سلامت برای کاربران در مجموعه‌های منابع کتابخانه‌های عمومی
• ترویج و توسعۀ سواد اطلاعات سلامت در میان کتابداران و کاربران کتابخانه‌های عمومی

برنامه‌های آموزشی کارگروه در ماموریت آموزش و یادگیری مادم العمر پس از طی فرآیند نیازسنجی و طراحی برنامه‌های آموزشی، در قالب کارگاه‌ها و سمینارهای آموزشی به صورت حضوری یا غیر حضوری برگزار می‌شود.علاوه بر برنامه‌های آموزشی که توسط انجمن بصورت فصلی برگزار می‌شود، افراد متخصص در حوزه کتابخانه‌های عمومی می‌توانند پیشنهاد خود برای برگزاری دوره آموزشی را مطابق با سرفصل‌های مصوب انجمن، به کارگروه آموزش و یادگیری مادام العمر ارائه دهند تا پس بررسی و تصویب در فرآیند اجرا قرار گیرد.
بدیهی است که کارگروه در جهت ارائه خدمات اطلاعات سلامت نیازمند همکاری با تمامی دیگر کارگروه‌های انجمن، و همکاری و هم‌افزایی با سازمان‌ها و مجامع دولتی و غیردولتی از طریق انجمن خواهد بود.این تعاملات تنها با همکاری و مشارکت تمامی اعضای انجمن و کتابداران ارجمند شاغل در کتابخانه‌های عمومی ممکن خواهد گردید. بنابراین بدین وسیله از تمامی افراد مرتبط با انجمن علمی ارتقای کتابخانه‌های عمومی و کتابخانه‌های عمومی دعوت می‌شود با این کارگروه همکاری نمایند.

کارگروه آموزش، یادگیری مادام العمر و اطلاعات سلامت

خانم دکتر فاطمه شیخ شعاعیخانم دکتر فاطمه شیخ شعاعیرئیس کارگروهعضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی تهران
خانم سمیه امینی سرتشنیزیخانم سمیه امینی سرتشنیزیعضو کارگروهکارشناسی ارشد علوم کتابداری و اطلاع رسانی
خانم سمیه اسماعیل زادهخانم سمیه اسماعیل زادهعضو کارگروهکارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
خانم مریم عندلیبخانم مریم عندلیبعضو کارگروهکارشناسی ارشد مدیریت کتابخانه های عمومی
آقای دکتر محمدجواد منصورزادهآقای دکتر محمدجواد منصورزادهعضو کارگروهدکتری کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
مریم قنبری خشنودمریم قنبری خشنودعضو کارگروهکارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
خانم نسرین محمودیخانم نسرین محمودیعضو کارگروهکارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی