خانهدرباره انجمن

درباره انجمن

این انجمن با هدف گسترش، پیشبرد و ارتقای دانش تخصصی در حوزه کتابخانه‌های عمومی و توسعه کیفی متخصصان آن، همچنین بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه‌های مرتبط تشکیل شد و در یازده مرداد هزار و سیصد و نود و شش توسط کمیسیون انجمن‌های علمی ایران به تایید و ثبت رسید.

اعضای هیئت مدیره اولین دوره

۱۳۹۷-۱۴۰۰ انجمن علمی ارتقاء کتابخانه‌های عمومی ایران
دکتر محمد حسن‌زادهدکتر محمد حسن‌زادهرئیس انجمنعضو هیات علمی رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه تربیت مدرس
دکتر احمد شعبانیدکتر احمد شعبانینائب رئیس انجمنعضو هیات علمی رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه اصفهان
دکتر عاطفه زارعیدکتر عاطفه زارعیدبیر انجمنعضو هیات علمی علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه آزاد همدان
دکتر نادر نقشینهدکتر نادر نقشینهخزانه‌دارعضو هیات علمی رشته اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه تهران
محمدرضا شکاریمحمدرضا شکاریبازرسرئیس اداره کتابخانه‌های عمومی شهرستان امیدیه خوزستان
دکتر محسن نوکاریزیدکتر محسن نوکاریزیعضو هیات مدیره و دبیر کارگروه پژوهشعضو هیات علمی رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر منصور کوهی رستمیدکتر منصور کوهی رستمیعضو هیات مدیره و دبیر کارگروه گردهمایی‌هاعضو هیات علمی رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز
دکتر روح الله منوچهریدکتر روح الله منوچهریعضو اصلی هیات مدیره و دبیر کارگروه تضمین کیفیتمدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان فارس
محمدرضا بدیع‌زادگانمحمدرضا بدیع‌زادگانعضو اصلی هیات مدیرهرئیس اداره کتابخانه‌های عمومی شهرستان مشهد

اعضای هیئت مدیره دومین دوره

۱۴۰۰ - ۱۴۰۳ انجمن علمی ارتقاء کتابخانه‌های عمومی ایران
دکتر منصور کوهی رستمیدکتر منصور کوهی رستمیرئیس انجمنعضو هیأت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز
دکتر فاطمه محمدبیگیدکتر فاطمه محمدبیگینائب رئیس انجمندکترای علم اطلاعات و دانش شناسی
دکتر روح الله منوچهریدکتر روح الله منوچهریدبیر انجمندکترای علم اطلاعات و دانش شناسی
خانم فرزانه پارساخانم فرزانه پارسابازرس
آقای سید مجید میرمحمدیآقای سید مجید میرمحمدیخزانه‌دار
دکتر فاطمه شیخ شعاعیدکتر فاطمه شیخ شعاعیعضو هیات مدیرهعضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی تهران
دکتر داود حاصلیدکتر داود حاصلیعضو هیات مدیرهعضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی
خانم لیلی سیفیخانم لیلی سیفیعضو هیات مدیرهعضو هیأت علمی دانشگاه بیرجند

اعضای هیأت موسس

انجمن علمی ارتقاء کتابخانه‌های عمومی ایران
محمدتقی ایمانمحمدتقی ایماندکترای جامعه شناسی و برنامه ریزی اجتماعیعضـو هیئـت علمـی دانـشگاه شیــراز
احمد به‌پژوهاحمد به‌پژوهدکترای آموزش کودکان استثناییعضو هیئت علمی دانشگاه تهران
محمد حسن‌زادهمحمد حسن‌زادهدکترای علم اطلاعات و دانش‌شناسیعضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
حمید حوالی شهریاریحمید حوالی شهریاریدکترای فلسفه تطبیقیعضو هیئت علمى مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی- سمت
زهیر حیاتیزهیر حیاتیدکترای علم اطلاعات و دانش‌شناسیعضو هیئت علمی دانشگاه شیراز
وحید خاشعیوحید خاشعیدکترای مدیریت بازرگانیعضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
احمد شعبانیاحمد شعبانیدکترای علم اطلاعات و دانش‌شناسیعضو هیئت علمى دانشگاه اصفهان
رحمت‌اله فتاحیرحمت‌اله فتاحیدکترای علم اطلاعات و دانش‌شناسیعضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی
غلامرضا فداییغلامرضا فداییدکترای علم اطلاعات و دانش‌شناسیعضو هیئت علمی دانشگاه تهران
فریده عصارهفریده عصارهدکترای علم اطلاعات و دانش‌شناسیعضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز
علیرضا مختارپورعلیرضا مختارپورکارشناسی ارشد فلسفه غربدبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی کشور
جعفر مهرادجعفر مهراددکترای علم اطلاعات و دانش‌شناسیعضـو هیئـت علمـی دانـشگاه شیــراز