خانهکارگروه‌هاکارگروه خدمات محلی و گروه‌های خاص

اهداف و مأموریت‌ها

• ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی در بین جوامع محلی و گروه‌های خاص
• کمک به غنی سازی اوقات فراغت در جوامع محلی و گروه‌های خاص
• کمک به آموزش مادام‌العمر در جوامع محلی و در بین گروه‌های خاص
• کمک به توسعه عدالت اجتماعی به ویژه در مناطق محروم
• توجه به نیازهای خاص جوامع محلی و گروه‌های خاص

کارگروه خدمات محلی و گروه‌های خاص

آقای دکتر روح الله منوچهریآقای دکتر روح الله منوچهریمسئول کارگروه کتابخانه‌های روستایی و عشایریمدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان فارس
خانم افسانه مظفریخانم افسانه مظفریعضو کارگروهکارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی
خانم سمیه رمضانی هوشمندخانم سمیه رمضانی هوشمندعضو کارگروهکارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی
آقای عبدالحکیم بهارآقای عبدالحکیم بهارعضو کارگروهفوق دیپلم روابط عمومی
خانم زهرا نیکدلخانم زهرا نیکدلعضو کارگروهدانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی
خانم راحله شبان سروستانیخانم راحله شبان سروستانیعضو کارگروهکارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی
خانم زهرا جمشیدیخانم زهرا جمشیدیعضو کارگروهکارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی