خانهکارگروه‌هاکارگروه همکاری‌ها و مشارکت‌ها

اهداف و مأموریت‌ها

همکاری و مشارکت داوطلبانه سازمان ها و نهادهای دولتی و غیردولتی، دانشگاه ها، اعضای هیات علمی، خادمان فرهنگی و خیرین در استفاده از اندیشه ها، نظرات و ابتکارات جهت هم افزایی و مشارکت درحمایت، ایجاد و توسعه زیرساختهای فیزیکی، فرهنگی، آموزشی و پژوهشی کتابخانه های عمومی.

کارگروه همکاری‌ها و مشارکت‌ها

سید مجید میرمحمدیسید مجید میرمحمدیرئیس کارگروه