هیات مدیره (دوره دوم)۱۴۰۰-۵-۱۰ ۰۷:۰۷:۲۹ +۰۴:۳۰

اعضای هیأت مدیره دومین دوره انجمن ارتقای کتابخانه‌های عمومی ایران

۱۴۰۰-۱۴۰۳

دکتر منصور کوهی رستمی
دکتر منصور کوهی رستمیرئیس انجمن
عضو هیأت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز
دکتر فاطمه محمدبیگی
دکتر فاطمه محمدبیگینائب رئیس انجمن
دکترای علم اطلاعات و دانش شناسی
دکتر روح الله منوچهری
دکتر روح الله منوچهریدبیرانجمن
دکترای علم اطلاعات و دانش شناسی
خانم فرزانه پارسا
خانم فرزانه پارسابازرس
آقای سید مجید میرمحمدی
آقای سید مجید میرمحمدیخزانه‌دار
دکتر فاطمه شیخ شعاعی
دکتر فاطمه شیخ شعاعیعضو هیات مدیره
عضو هیأت علمی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی تهران
دکتر داود حاصلی
دکتر داود حاصلیعضو هیات مدیره
عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی
خانم لیلی سیفی
خانم لیلی سیفیعضو هیات مدیره
عضو هیأت علمی دانشگاه بیرجند