پژوهش و انتشارات۱۴۰۰-۸-۱۸ ۱۷:۱۵:۴۲ +۰۳:۳۰

اهداف و مأموریت‌ها

بر اساس اساسنامه «انجمن علمی ارتقای کتابخانه‌های عمومی ایران»، از اهداف اصلی و رسالت‌های این انجمن انجام پژوهش‌های علمی و انتشار دانش تخصصی در حوزه کتابخانه‌های عمومی است. در این راستا، کارگروه پژوهش و انتشارات این انجمن در نظر دارد به منظور توسعه فعالیت‌های پژوهشی و کارآفرینی و نیز تجاری‌سازی پژوهش‌های کاربردی اعضای انجمن و سایر پژوهشگران این حوزه و اثرگذاری بر جامعه با انجام پژوهش‌های کاربردی ضروری به کار پژوهشی در سطح اعضا و دوستداران انجمن بپردازد. همچنین با انتشار تولیدات فاخر زمینه بسط متون در حوزه کتابخانه‌های عمومی را فراهم آورد. اهداف این کارگروه برای این کار به شرح زیر است:

  • سیاست‌گذاری و انجام پژوهش‌های کاربردی در سطح ملی و فراملی برای پاسخگویی به مشکلات کتابخانه‌های عمومی؛
  • تشویق و ترغیب کتابداران کتابخانه های عمومی سراسر کشور به پژوهش و انجام پژوهش به کمک افراد مزبور؛
  • ایجاد ارتباط دانشی و فنی با پژوهشگران و متخصصانی که به گونۀ مستقیم یا میان‌رشته‌ای با کتابخانـۀ عمـومی در ارتباط هستند؛
  • تبلور نتابج پژوهش در فضای کتابخانه‌ها و  استفاده عینی و عملی از نتایج در کار و رفع مشکلات؛
  • همکاری با نهادهای اجرایی، علمی و پژوهشـی در زمینـه ارزیـابی، بـازنگری و اجـرای طـرح‌هـا و برنامه‌های مربوط به امور پژوهشی در زمینه علمی موضوع فعالیت انجمن؛
  • جذب منابع مالی مکفی برای سایر فعالیت‌های پژوهشی و تأمین بخشی از هزینه‌های انجمن؛
  • انتشارمتون تخصصی و علمی-پژوهشی مورد نیاز حوزه کتابخانه‌های عمومی.

با توجه به این اهداف و برای ترویج و تسهیل فراگرد پژوهش و انتشارات برای اعضای انجمن و سایر دوستداران انجمن،دو دستورالعمل پژوهش و انتشارات تدوین و تشریح شده است.

دستورالعمل پژوهش

۱-۱ طرح پژوهشی: طرحی است که توسط یکی از اعضای انجمن یا سایر پژوهشگران و بر اساس تصویب انجمن یا درخواست یکی از نهادها، مؤسسات یا سازمان‌های فعال در حوزه کتابخانه‌های عمومی در آن سازمان انجام می‌شود و بودجه آن به طور کامل از اعتبارات انجمن یا آن سازمان قابل پرداخت است.

۱-۲ کارفرما: شخصی حقیقی یا حقوقی است که اعتبار لازم برای طرح را تأمین می‌کند.

۱-۳ مجری طرح: انجمن علمی ارتقاء کتابخانه‌های عمومی ایران است که رئیس این انجمن به نمایندگی از اعضای هیأت مدیره قرارداد اجرایی طرح را با سازمان امضا می‌کند

۱-۴ مدیر طرح: پژوهشگری است که از سوی هیأت مدیره انجمن انتخاب می‌شود و مسؤول اجرای علمی طرح است. او از ابتدا تا انتها تمام عملیات اجرایی طرح را مدیریت می‌کند

۱-۵ پژوهشگر: فردی است که به پیشنهاد خود یا به سفارش انجمن تدوین پیشنهاده یا اجرای طرح پژوهشی را به عهده می‌گیرد.

تبصره ۱: در صورتی که لازم باشد، مدیر طرح می‌تواند بیش از یک نفر باشد مشروط بر اینکه یکی از بین آن‌ها تمام مسؤولیت تعهدات مالی، علمی و مانند آن را برعهده بگیرد.

۱-۶ همکاران طرح: تمامی اعضای پیوسته و وابسته انجمن، یا سایر افراد از دانشگاه یا سایر سازمان‌ها که در حوزه موضوعی طرح تخصص لازم را داشته باشد، می‌توانند به عنوان همکار طرح به کار گرفته شوند.

تبصره: استفاده از نیروهای خارج از انجمن و دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی، منوط به موافقت اعضای هیأت مدیره انجمن خواهد بود.

۱-۷ پیشنهاده: منظور فرم تکمیلی طرح اولیه پژوهشی است که در هیأت مدیره مصوب شده و یا فرمی که کارفرما (هر سازمان یا موسسه) در اختیار مدیر و یا مجری طرح قرار داده باشد. این فرم به طور معمول شامل مقدمه، بیان مسأله، اهداف، سؤالات و فرضیات، اهمیت و ضرورت و روش کار و فهرست منابع است. در پیوست ۱ فرم پیشنهاده ارائه شده است.

۱-۸ محل اجرای طرح: به محلی گفته می‌شود که فعالیت‌های مربوط به طرح در آن انجام شده باشد.

۱-۹ قرارداد داخلی: توافقنامه‌ای است که بین مدیر طرح یا انجمن علمی ارتقاء کتابخانه‌های عمومی ایران منعقد شده باشد.

۲-۱  تهیه پیشنهاده: تهیه پیشنهاده توسط یکی از اعضای انجمن یا سایر پژوهشگران و براساس اولویت‌های پژوهشی یکی از سازمان‌ها و مؤسسات یا انجمن در قالب پیشنهاده (متعلق به انجمن یا سازمان مربوط) در اختیار دبیرخانه قرار گرفته و پس از ثبت در آنجا به کارگروه پژوهش برای داوری انجمن ارجاع می‌شود.

۲-۲ کارگروه پژوهش پس از تکمیل فرایند داوری نتیجه پیشنهاده را در هیأت مدیره مطرح می‌کند.

۲-۳ هیأت مدیره در خصوص پیشنهاده و مجری تصمیم گیری کرده و نتیجه را به کارگروه پژوهش برای اصلاح ارجاع می‌دهد.

تبصره: در مواردی که هیأت مدیره پیشنهاده را نیازمند اصلاح علمی تشخیص دهد، جهت انجام این فرایند به کار گروه پژوهش ارجاع شود.

۲-۴ پیشنهاده نهایی: بعد از تأیید نهایی هیأت مدیره، پیشنهاده نهایی به کارفرما برای عقد قرارداد ارسال خواهد شد.

۲-۵ متن قرار داد و نحوه تأیید آن: پیش‌نویس قرارداد نهایی با توجه به سقف اعتبار پیشنهاده نهایی باید به تأیید رئیس انجمن و سازمان کارفرما برسد.

تبصره: به دلیل حفظ منافع حقوقی و معنوی انجمن، در متن قرارداد لازم است مواردی نظیر مقدمه، موضوع، مدت قرارداد، مبلغ و چگونگی پرداخت، موارد فسخ و خاتمه قرارداد، حوادث غیرمترقبه، کسورات قانونی (بیمه، مالیات)، حل اختلاف، خدمات و تعهدات طرفین و نشانی آن‌ها ذکر گردد.

۲-۶ پس از طی فرایند تأیید پیشنهاده نهایی، قرارداد بین انجمن و کارفرما منعقد می‌شود.

۲-۷ پس از عقد قرارداد کارفرما با انجمن، انجمن می‌تواند با مدیر طرح قرارداد مجزا منعقد کند.

۳-۱ آغاز طرح: آغاز طرح مشروط به امضای طرفین و ثبت آن است.

۳-۲ معرفی مدیر طرح: رئیس انجمن مؤطف است مدیر طرح را به کارفرما از طریق نامه رسمی انجمن معرفی کند.

۳-۳ جزئیات اجرای طرح: مدیر طرح باید پس از حداکثر یک ماه از امضای قرارداد جزئیات برنامه‌ریزی و سازماندهی اجرای طرح را به هیأت مدیره انجمن به صورت کتبی ارائه کند.

۳-۴  گزارش پیشرفت کار: مدیر طرح بسته به نوع طرح، باید چهار گزارش پیشرفت کار به دبیرخانه انجمن ارائه کند.

۳-۵  ارائه گزارش پیشرفت کار به کارفرما: گزارش پیشرفت کار و حسب مورد گزارش فنی براساس مفاد قرارداد منعقده از طرف مجری به انجمن و از انجمن به کارفرما تحویل داده خواهد شد.

۳-۶ گزارش‌های طرح: مدیر طرح مؤظف است کلیه گزارش‌های مرحله‌ای و نهایی طرح را براساس مفاد قرارداد به دبیرخانه انجمن برای ارسال به کارفرما تحویل دهد.

تبصره: نگهداری یک نسخه از گزارشات مرحله‌ای و نهایی هر طرح در انجمن الزامی است.

۳-۷ خاتمه طرح: خاتمه طرح زمانی است که کارفرما تسویه حساب نهایی را انجام داده و نامه اختتام را به انجام ارسال کرده، انجمن نیز نامه اختتام را به مدیر طرح ارسال می‌کند.

۴-۱  کلیه دریافت‌های مربوط به قرارداد طرح‌ها باید از طریق انجمن انجام و پس از کسر کسورات قانونی (این کسورات شامل حق بالاسری ۱۰ تا ۱۵% انجمن هم می‌شود) به حساب طرح واریز ‌شود.

۵-۱ مدیر طرح در قبال نواقص و اشتباهاتی که در عمل پیش می‌آید، پاسخگوی انجمن است و باید مشکلات اجرای طرح را در اسرع وقت به اطلاع انجمن برساند.

۵-۲ تمامی اسناد و اطلاعاتی که از سوی کارفرما برای انجام طرح در اختیار مدیر و همکاران او قرار می‌گیرد، جزو اطلاعات ممتاز بوده و محرمانه تلقی می‌شود و مدیر طرح باید در حفظ و نگهداری آن کوشا باشد.

۵-۳ فسخ قرارداد میان انجمن و مدیر طرح صرفاً براساس شرایط مندرج در آن ممکن است و فسخ قرارداد از طرف مدیر طرح و به شکل یک طرفه مستلزم پرداخت کلیه خسارت وارده به انجمن است.

۵-۴ مدیر طرح مؤظف است گزارش پیشرفت کار را در فرم مخصوص و گزارش مرحله‌ای و نهایی را به انجمن به منظور ارسال به کارفرما تحویل دهد.

۶-۱ نظارت علمی طرح‌ها توسط ناظر منتخب از سوی هیأت مدیره انجمن انجام می‌شود.

۷-۱ مالکیت معنوی نتایج پژوهش حسب قرارداد تعیین می‌شود.

۷-۲ در صورت ارائه نتایج به صورت مقاله، یا سخنرانی، در صورتی کسب مجوز از انجمن یا کارفرما، ذکر نام حامیان طرح الزامی است.

۸-۱ در صورت احراز کلیه شرایط زیر طرح خاتمه یافته تلقی می‌شود:

  • ارائه گزارش‌های مرحله‌ای و نهایی مطابقت قالب تعیین شده به کارفرما،
  • اعلام کتبی کارفرما مبنی بر انجام کامل تعهدات مندرج در قرارداد از سوی مجری طرح و تسویه نهایی و استرداد تضامین و حسن انجام کار،

تبصره: در صورت عدم اخذ موافقیت کارفرما، طبق مفاد قرارداد عمل می‌شود.

۹-۱ گزارش نهایی باید شامل خلاصه، مقدمه، روش، نتایج، بحث و بررسی باشد.

۹-۲ لازم است گزارش‌های مرحله‌ای و نهایی طرح براساس قالب ارائه شده از سوی کارفرما (در صورت عدم مغایریت با قوانین مالیاتی) تهیه شود. در صورتی که کارفرما قالب خاصی تعیین نکرده باشد، لازم است براساس قالب ارائه شده انجمن (پیوست؟؟؟)  تهیه شود.

۹-۳ درج آرم انجمن روی جلد گزارشات مرحله‌ای و نهایی الزامی است.

۹-۴ گزارش‌های مرحله‌ای و نهایی باید دست‌کم در دو نسخه تحویل انجمن و در صورت نیاز به تعداد مورد توافق برای کارفرما شود.

۱۰-۱ مدیر طرح پس از امضای قرارداد نمی‌تواند به دلیل عدم آگاهی از شرایط کار درخواست فسخ قرارداد کند.

۱۰-۲ در صورتی که مدیر طرح نسبت به فسخ قرارداد به صورت یک طرفه اقدام کند، کلیه خسارت‌های وارده به طرح براساس محاسبات کارفرما برعهده وی خواهد بود.

۱۰-۳ فسخ قرارداد باید فقط با توجه به مفاد قرارداد بین کارفرما و انجمن صورت گیرد.

تبصره: بسته به نوع قرارداد، براساس دوره مرور زمان مجری تا اتمام آن دوره مسؤول هر گونه پاسخگویی به هر گونه شکایت یا مسائل مترتب بر آن خواهد بود.

این آیین نامه در ۱۰ ماده، و ۳۹ بند و ۶ تبصره تهیه شده است و پس از تأیید و اصلاح از سوی هیأت مدیره قابل اجرا خواهد شد.

آقای دکتر داود حاصلی
آقای دکتر داود حاصلیرئیس کارگروه
عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی
خانم محبوبه دل پسند
خانم محبوبه دل پسندعضو کارگروه
کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی
خانم فاطمه سلمانی
خانم فاطمه سلمانیدبیر کارگروه
کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی
خانم دکتر حمیده جعفری
خانم دکتر حمیده جعفریعضو کارگروه
دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی
آقای مسعود مرتضوی
آقای مسعود مرتضویعضو کارگروه
دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی
آقای سید حسن رضوی
آقای سید حسن رضویعضو کارگروه
کارشناسی ارشد مدیریت
آقای دکتر سیدمهدی نارمنجی
آقای دکتر سیدمهدی نارمنجیعضو کارگروه
دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی
خانم سمانه گلی
خانم سمانه گلیعضو کارگروه
کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی
خانم فاطمه ستارهعضو کارگروه
کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی